Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar maskinservice. Helt enkelt.

En maskin som får rätt service håller längre. Det gör inte bara att din verksamhet fungerar bättre. Det leder också till ett minskat klimatavtryck. På KMG Maskinservice lägger vi stort fokus på hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, från optimering av transporter och energiförbrukning, till avfallshantering och återvinning.

Vår officiella miljöpolicy

 • Vi ska alltid försäkra oss om att våra produkter och vår verksamhet är säkra i miljöhänseende, samt se till att miljöfrågan är en integrerad del i vår verksamhet.
 • Vår målsättning är att minska avfallsmängderna och energianvändningen.
 • Löpande ska vi undersöka möjligheterna för återbruk och återvinning inom all vår verksamhet.
 • Vi är miljögodkända av Sundbybergs kommun att mellanlagra farligt avfall. Vi får årligen en revision av policy och dokumentation.
 • De uttjänta maskiner vi skrotar källsorteras (batterier, elektronik, plastdetaljer, kablar etc).

Övrigt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig även bortom vår officiella miljöpolicy och utvecklas löpande.

 • En naturlig del av vår verksamhet ska vara kretsloppstänkande. Samtliga anställda ska dessutom, om möjligt, arbeta för att även våra leverantörer tar sitt miljöansvar.
 • Vi ska tillämpa försiktighetsprincipen. Vid varje inköp av varor eller tjänster ska energisnåla och miljövänliga alternativ väljas när sådana finns tillgängliga. Vid investering i exempelvis bilar, datorer och kontorsprodukter ska miljöanpassade produkter ha företräde.
 • Användandet av kemikalier, som är skadliga för hälsa och miljö, ska ersättas med likvärdig men mer miljöanpassad produkt om sådan finns tillgänglig.
 • Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter ska genomföras i största möjliga utsträckning.
 • Våra utsläpp ska minimeras genom vår planering av service och bra planering av arbetet.
 • Vi utvärderar miljöpåverkan från alla våra aktiviteter. Allt från import och inköp, till distribution, användning, service och destruktion.
 • Vi utvecklar och använder system för miljöledning samt rutiner för rapportering och kontroll.
 • Lagar och förordningar gällande för miljöområdet ska betraktas som lägsta kravnivå.
 • Information i miljöfrågor ska fortlöpande lämnas till alla anställda samt i erforderlig omfattning till våra kunder.

Kontakta support

När du ringer till oss får du direkt prata med en tekniker som kan din maskin.

Stockholm

Helsingborg

Fagersta

Göteborg

Tänk på att ha maskinens serienummer till hands då det hjälper oss att hitta maskinen i vårt system.

Kontakta oss