Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Miljöpolicy KMG

Med miljön i tanken

Genom serviceupplägg arbetar vi med att styra miljöarbetet. Vårt förebyggande underhåll hjälper oss på ett sådant sätt så att det ger särskilda miljöfördelar:

 • Vi reser mindre Ju fler planerade servicebesök vi har. Det blir nämligen kortare avstånd mellan varje arbete. Således mindre utsläpp.
 • Normalt åtgår det färre reservdelar vid förebyggande service. Detta först å främst då småfel kan upptäckas innan större problem och haverier uppstår.
 • Ju större volym av serviceupplägg, desto större närvaro av våra egna tekniker. Detta resulterar i att vi undviker att behöva skicka reservdelar till fristående verkstäder.
 • Vi hanterar Inköp från leverantörer en gång i veckan. Följaktligen leder detta till att vi bland annat undanröjer behovet av små order och arbetar för att hålla antalet frakter och utsläpp relaterat till detta på en bra nivå.
 • Vi skickar helst – och tar gärna emot – fakturor i PDF så vi undviker kuvert och postfrakter.

Vår officiella miljöpolicy

Vi på KMG arbetar med att kontinuerligt förbättra vår kunskap inom miljöområdet:

 • Vi ska alltid försäkra oss om att våra produkter, och vår verksamhet, är säkra i miljöhänseende. Samt se till att miljöfrågan är en integrerad del i vår verksamhet.
 • Vår målsättning är att minska avfallsmängderna och energianvändningen.
 • Löpande ska vi undersöka möjligheterna för återbruk och återvinning inom all vår verksamhet.
 • Vi är miljögodkända att mellanlagra farligt avfall av Sundbybergs kommun. Vi får årligen en revision av policy och dokumentation.
 • De uttjänta maskiner vi skrotar källsorteras. Med detta menas att batterier plockas ur och placeras i för uttjänta batterier avsedda kärl. Elektronik plockas ut och hanteras separat. Lösa plastdetaljer sorteras som brännbart. Kablar klipps och sorteras separat. mm. De allra flesta plastdetaljer är gjorda av högdensitetspolyethylen, vilken är lätt att återanvända.

För KMG gäller utöver detta:

 • En naturlig del av vår verksamhet skall vara Kretsloppstänkande. Samtliga anställda skall dessutom, där så är möjligt, aktivt arbeta för att även våra leverantörer tar sitt miljöansvar.
 • Vi skall tillämpa försiktighetsprincipen. Varje inköp av varor eller tjänster skall innefattas. Principen innebär att energisnåla och miljövänliga alternativ väljs när sådana finns tillgängliga. Vid investering i t.ex. bilar, datorer och kontorsprodukter skall miljöanpassade produkter ha företräde.
 • Användandet av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö skall ersättas med likvärdig men mer miljöanpassad produkt om det finns tillgängligt.
 • Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter skall genomföras i största möjliga utsträckning. Detta genomförs genom miljövänlig destruktion av blybatterier via Sånart samt källsortering och omhändertagande av skrot via Stena Metall.
 • Våra utsläpp skall minimeras genom vår planering av service och bra planering av arbetet.
 • Vi utvärderar miljöpåverkan från alla våra aktiviteter. Allt från import och inköp till distribution, användning, service och destruktion.
 • Vi utvecklar och använder system för miljöledning samt rutiner för rapportering och kontroll.
 • Lagar och förordningar gällande för miljöområdet skall betraktas som lägsta kravnivå.
 • Information i miljöfrågor skall fortlöpande lämnas till alla anställda samt i erforderlig omfattning till våra kunder.