Stockholm 08 98 20 20 Helsingborg 042 28 44 00

Miljöpolicy

Miljökompensation genom trädplantering.

Och mycket annat.

KMG undersöker just nu förutsättningarna för att miljökompensera vår verksamhet via trädplantering.

Redan idag försöker vi dock styra miljöarbetet genom serviceupplägg och förebyggande underhåll på ett sådant sätt att det ger särskilda miljöfördelar:

 • Ju fler avtal, desto kortare avstånd mellan varje arbete och desto mindre resor.
 • Färre delar behöver normalt bytas vid förebyggande service, eftersom småfel kan upptäckas innan större problem och haverier uppstår.
 • Ju större volym av serviceupplägg, desto mindre användande av fristående verkstäder och desto större del av verksamheten som kan miljökompenseras.
 • Inköp från våra leverantörer en gång i veckan undanröjer behovet av små ordrar och minskar på så sätt frakter och utsläpp.
 • Vi skickar helst – och tar gärna emot – fakturor i PDF så vi undviker kuvert och postfrakter.

Vår officiella miljöpolicy

Vi på KMG arbetar med att kontinuerligt förbättra vår kunskap inom miljöområdet i alla våra aktiviteter:

 • Vi ska alltid försäkra oss om att våra produkter och vår verksamhet är säkra i miljöhänseende och se till att miljöfrågan är en integrerad del i vår verksamhet.
 • Vår målsättning är att minska avfallsmängderna, minska energianvändningen, undersöka möjligheterna för återbruk och återvinning inom all vår verksamhet samt värna om miljön i alla sammanhang.
 • Vi är miljögodkända av Sundbybergs kommun och får årligen en revision av policy och dokumentation.
 • Vi är registrerade mellanlagrare av farligt avfall.
 • De uttjänta maskiner vi hanterar som skall skrotas källsorteras. Med detta menas att batterier plockas ur och placeras i för uttjänta batterier avsedda kärl. Elektronik plockas ut och hanteras separat. Lösa plastdetaljer sorteras som brännbart. De allra flesta plastdetaljer är gjorda av högdensitetspolyethylen, vilken är lätt att återanvända.

Utöver detta gäller för KMG och vår verksamhet:

 • Kretsloppstänkande skall ingå som en naturlig del i hela företagets verksamhet. Samtliga anställda skall dessutom, där så är möjligt, aktivt arbeta för att även våra leverantörer tar sitt miljöansvar.
 • Försiktighetsprincipen skall tillämpas vid varje inköp av varor eller tjänster. Principen innebär att energisnåla och miljövänliga alternativ väljs när sådana finns tillgängliga. Vid investering i t.ex. bilar, datorer och kontorsprodukter skall miljöanpassade produkter ha företräde.
 • Användandet av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö skall minimeras och ersättas om en likvärdigt men mer miljöanpassad kemiprodukt finns tillgänglig.
 • Energisparande skall alltid vara vägledande vid utnyttjandet av företagets olika försörjningssystem.
 • Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter skall genomföras i största möjliga utsträckning. Detta genomförs genom miljövänlig destruktion av blybatterier via Sånart samt källsortering och omhändertagande av skrot via Stena Metall.
 • Planering av servicearbetet skall i möjligaste mån ske på ett sådant sätt så att utsläppen från servicebilar minimeras.
 • Vi utvärderar miljöpåverkan från alla våra aktiviteter, från import och inköp till distribution, användning, service och destruktion.
 • Vi utvecklar och använder system för miljöledning samt rutiner för rapportering och kontroll.
 • Lagar och förordningar gällande för miljöområdet skall betraktas som lägsta kravnivå.
 • Information i miljöfrågor skall fortlöpande lämnas till alla anställda samt i erforderlig omfattning till våra kunder.